Om undersökningen

Undersökningen eller rapportserien PolitikersYrken sker i anslutning till varje val och analyserar dels yrkesbakgrund hos "valbara" riksdagskandidater från samtliga riksdagspartier före valet, dels yrkesbakgrund hos valda riksdagsledamöter efter valet.

Med "valbara" riksdagskandidater avses de personer som skulle bli invalda om partierna i respektive valkrets får ett mandat mer än i föregående val (s.k. valbara kandidater).

Undersökningen har genomförts åt olika uppdragsgivare genom åren, men det är Eskil Engnér själv som ansvarar för resultaten.

Engnér har utfört undersökningarna i egen regi i enlighet med god sed och varit oberoende av underleverantörer eller andra som kan påverka undersökningens objektivitet. Engnér som återkommande utförare av undersökningen är en garant för att resonemang och gränsdragningar avseende kategorisering av kandidater och ledamöter är de samma från val till val.

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att undersökningen inledningsvis baseras på den information om yrke som finns på valsedlarna och kompletteras med uppföljande telefonsamtal i de fall det inte är möjligt att bestämma yrkesbakgrund.

Ambitionen är att resultat och analyser skall hålla högsta professionella nivå, men Engnér friskriver sig från ansvar för eventuella feltolkningar eller missförstånd som uppkommit under utarbetandet av undersökningen Politikers Yrken genom åren.
Eventuella frågor kan ställas till info@politikersyrken.se