Hur har undersökningen genomförts?


Undersökningen grundas på partiernas valsedelsmanuskript. I de fall yrkesbakgrunden inte har framgått av manuskripten har kompletterande telefonsamtal gjorts till vederbörande riksdagskandidat eller lokalt partikansli.

Riksdagskandidaterna har klassificerats enligt följande indelning, vilken har använts vid samtliga tidigare undersökningar av Politikers yrken:

  1. Offentligt anställda - omfattar anställda i stat, kommun och landsting.

  2. Heltidspolitiker, ombudsmän och rörelseanställda – omfattar anställda i organisationer med stark anknytning till något politiskt parti och anställda i organisationer som till stor del finansieras med offentliga medel. Exempel på sådana organisationer är HSB, Medborgarskolan, Vuxenskolan, ABF och LO-förbunden.

  3. Privatanställda – omfattar anställda i privata företag, statliga aktiebolag, affärsdrivande verk samt organisationer utan offentligt stöd eller anknytning till politiskt parti. Till dessa räknas bl a näringslivets organisationer och fackförbund utanför LO-kretsen.

  4. Egna företagare – inkluderar även lantbrukare.

  5. Övriga – omfattar pensionärer, studenter, värnpliktiga och arbetslösa. Gruppen hemarbetande kvinnor, som vid tidigare undersökningar utgjort en egen grupp, ingår också i gruppen övriga.

Nyinvalda riksdagsledamöter har kategoriserats efter yrkesbakgrund vid tiden för invalet till riksdagen. Samma metod gäller för innevarande (återvalda) riksdagsledamöter. Det är samma metod som tillämpats vid tidigare undersökningar.